Cervical Screening Programme
Department of Health
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[Home] [Graphical Version] [繁體中文] [簡体中文] [Site Map] [Search] [A] [A+] [A++]Information in Tagalog

[Fact Sheet on Cervical Screening Programme]
Fact Sheet sa Programa ng Ebaluwasyon ng Cervix
(Fact Sheet on Cervical Screening Programme)
[Download]
 
[Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women]
Pondo ng Pangangalaga sa Komunidad Modelong Iskema sa Tulong Pinansyal sa Ebaluwasyon ng Kanser sa Cervix at Pagtuturo ng Pang-iwas para sa mga Karapat-dapat na mga Kababaihan na may Maliit na Kita
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women)
[Download]
 

[Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women (Simplified version)]
Pondo ng Pangangalaga sa Komunidad Modelong Iskema sa Tulong Pinansyal sa Ebaluwasyon ng Kanser sa Cervix at Pagtuturo ng Pang-iwas para sa mga Karapat-dapat na mga Kababaihan na may Maliit na Kita (Pinasimple na bersyon)
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women, Simplified version)
[Download]
 
   
Back to Top
Previous
Next
   


[ ]