Print
   
   
 

Information in Nepali नेपाली

Fact Sheet on Cervical Screening Programme
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच कार्यक्रममा तथ्य पत्र
(Fact Sheet on Cervical Screening Programme)
Download
 

Leaflet
सामुदायिक हेरविचार कोषपाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गर्दा दिइने आर्थिक छुटको प्रायोगिक योजनान्यून आम्दानी भएका योग्य महिलाहरुको लागि रोकथाम शिक्षा
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women)
Download
 

Leaflet
सामुदायिक हेरविचार कोषपाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गर्दा दिइने आर्थिक छुटको प्रायोगिक योजनान्यून आम्दानी भएका योग्य महिलाहरुको लागि रोकथाम शिक्षा (सरलीकृत संस्करण)
(Leaflet on Community Care Fund Pilot Scheme on Subsidised Cervical Cancer Screening and Preventive Education for Eligible Low-income Women (Simplified version))
Download
 

Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education
Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education (Nepali)
View Video
 

Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education
Video on Cervical Cancer Screening and Preventive Education (Nepali) (WA Version)
View Video
 
   
Back to Top
Previous
Next